Handelsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Disse betingelser (”Betingelserne”) er gældende for enhver ydelse, software eller vare, der leveres af Tachodata A/S (”Tachodata”), medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Betingelserne gælder, uanset om Tachodata er hoved- eller underleverandør.

1.2 Kundens angivelse af særlige købs-, udbuds- eller andre vilkår anses ikke som en fravigelse af Betingelserne, medmindre Tachodata skriftligt har accepteret dette.

1.3 Betingelserne indeholder tre (3) dele: Del I indeholder de alment gældende betingelser, herunder særligt for konsulentydelser, Del II indeholder de supplerende betingelser, der gælder for leverance af software, mens Del III indeholder de supplerende betingelser, der gælder for levering af hardware.

2. Tachodata’s konsulentydelser

2.1 Tachodata yder konsulentbistand vedrørende IT, særligt vedrørende workflows, forretningssystemer, sikkerhed, netværk, drift og udvikling, og sælger dermed forbundne softwarelicenser og hardware.

2.2 Tachodata konsulentydelser er beskrevet i en særskilt aftale om levering af konsulentydelser, software, eventuel hardware og supportydelser (”Konsulentaftalen”), hvor leverancens omfang, priser og leveringstidspunkter er angivet.

2.3 Med mindre det af Konsulentaftalen fremgår, at Tachodata skal levere et konkret resultat, skal Tachodata alene levere bistand i form af arbejdstimer. Tachodata er i sådanne tilfælde berettiget til sit vederlag, når arbejdstimerne er leveret.

2.4 Tachodata er ikke ansvarlig for juridisk rådgivning, og Kunden opfordres til selv til i hvert enkelt tilfælde at undersøge hvorvidt de af Tachodata anviste løsninger lovligt kan eller bør anvendes af Kunden i den leverede form.

3. Kundens pligter

3.1 Kunden skal uopfordret bistå Tachodata med alle oplysninger, som er nødvendige og relevante for leverancen af Tachodata’s ydelser.

3.2 Kunden skal udpege én ansvarlig person, som er bemyndiget til at varetage kontakten med Tachodata og herunder at indgå bindende aftaler på vegne af Kunden.

3.3 Tachodata har ret til vederlagsfrit at anvende lokaler og faciliteter hos Kunden i det omfang, det er nødvendigt for Tachodata for at kunne levere de aftalte ydelser.

3.4 Kunden er forpligtet til at opretholde sædvanlige forsikringer, herunder driftstabsforsikring, for sin virksomhed, som omfatter Kundens anvendelse af Tachodata’s ydelser.

3.5 Kunden skal sikre sig, at Kundens systemer og ressourcer lever op til de krav, som måtte være anført i Tachodata’s leverancebeskrivelse som en forudsætning for Tachodata’s leverancer, samt de øvrige, rimelige krav, som Tachodata
måtte stille.

4. Tachodata’s vederlag

4.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt beregner Tachodata sit vederlag for sine konsulentydelser efter medgået tid til Tachodata’s sædvanligt gældende timepriser for den pågældende konsulentkategori eller til den pris, som Tachodata normalt beregner sig for den pågældende ydelse.

4.2 For software, hardware, support og vedligeholdelse er Tachodata berettiget til de priser, som fremgår af aftalen.

4.3 Alle prisangivelser er excl. moms.

4.4 Med mindre andet er skriftligt aftalt, reguleres aftalte timepriser og supportafgifter automatisk, én gang årligt, hver den 1. januar, i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset fra oktober til oktober i de foregående år.

5. Udlæg

Udover sit vederlag, er Tachodata berettiget til at få refunderet alle dokumenterede og rimelige udlæg, som Tachodata har afholdt i forbindelse med udførelsen af opgaverne for Kunden, herunder til rejse- og transportomkostninger, fortæring, lokaleleje hos tredjemand mv., medmindre andet er skriftligt aftalt.

6. Fakturering og betalingsbetingelser

6.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er Tachodata berettiget til at fakturere sin bistand månedsvis bagud. Ved leverancer af software og hardware er Tachodata dog berettiget til at fakturere samtidig med leveringen. Support, vedligeholdelse og licenser kan Tachodata dog fakturere forud for ét år, ét kvartal eller én måned ad gangen. Hver faktura skal indeholde en oversigt over det leverede.

6.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt forfalder alle Tachodata’s fakturaer 8 dage efter fakturadatoen. Fakturaer vedrørende software og hardware forfalder netto kontant.

6.3 Forfaldne, ikke-betalte beløb forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

6.4 Ved manglende rettidig betaling er Tachodata berettiget til uden varsel at indstille sine leverancer under Aftalen.

7. Garantier

7.1 Tachodata’s konsulentydelser frembringes af Tachodata selv, herunder Tachodata’s underleverandører, og strider Tachodata bekendt ikke mod tredjemands rettigheder.

7.2 Tachodata’s konsulentydelser udføres af kvalificeret personale.

7.3 Tachodata’s ydelser leveres i overensstemmelse med Aftalens krav og opfylder gældende branchestandarder blandt professionelle udbydere af tilsvarende ydelser.

7.4 Tachodata yder ingen andre garantier, medmindre der er tale om leverance af hardware, jfr. DEL III.

8. Levering af ydelser

8.1 Tachodata’s ydelser leveres som anført i Konsulentaftalen.

8.2 Eventuelle leveringstidspunkter er anslåede og ikke bindende for Tachodata, medmindre de udtrykkeligt er angivet som værende faste.

8.3 Ved væsentlig forsinkelse, som udelukkende skyldes Tachodata’s forhold, er Kunden berettiget til at ophæve Konsulentaftalen, såfremt Tachodata ikke har foretaget levering senest 45 hverdage efter at have modtaget Kundens skriftlige reklamation over forsinkelsen.

8.4 Vælger Kunden at ophæve Konsulentaftalen, er Tachodata forpligtet til at levere de resultater, som foreligger på ophævelsestidspunktet og Kunden er forpligtet til at betale for disse samt at refundere Tachodata eventuelle rimelige udlæg. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder gøre krav på erstatning, medmindre forsinkelsen skyldes Tachodata’s groft uagtsomme eller forsætlige forhold.

8.5 Er Tachodata ifølge Konsulentaftalen forpligtet til at levere et bestemt resultat til en fast pris og foreligger dette ikke ved Kundens ophævelse gælder det i pkt. 8.4 anførte, dog således at Kunden er berettiget til et af Tachodata fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag i den aftalte faste pris.

8.6 Ved forsinkelse der skyldes Kundens forhold, er Tachodata berettiget til at udskyde leveringstiden i det omfang Tachodata skønner dette nødvendigt. Såfremt Tachodata som følge af forsinkelsen ikke er i stand til at beskæftige ressourcer, skal Kunden betale for at disse efter den aftalte timetakst, uanset at de ikke har kunnet arbejde. Tachodata er dog forpligtet til loyalt at søge at beskæftige ressourcerne med arbejde for tredjemand.

9. Ændringer i Kundens system

Såfremt Kunden uden forudgående aftale med Tachodata foretager ændringer i sit system eller kræver gennemført ændringer, som har betydning for Tachodata’s ydelser, er Tachodata berettiget til at kræve sig frigjort for de aftalte tidsplaner med virkning fra ændringstidspunktet og kræve sit vederlag forhøjet fra og med samme tidspunkt, hvis
ændringerne medfører merarbejde for Tachodata.

10. Kundens reklamation over mangler

10.1 Kunden er ved modtagelse af enhver konsulentydelse eller hardware fra Tachodata, der ikke er undergivet afleveringseller anden prøve ved modtagelsen, forpligtet til straks og senest inden for syv dage at kontrollere ydelsen omhyggeligt og herunder at konstatere om den er fri for mangler.

10.2 Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks reklamere skriftligt over for Tachodata og herunder beskrive manglen samt dennes betydning for Kunden.

10.3 Såfremt Tachodata herefter ikke har afhjulpet væsentlige mangler senest 45 hverdage efter at have modtaget Kundens skriftlige reklamation over forsinkelsen, er Kunden berettiget til at ophæve Konsulentaftalen.

10.4 Vælger Kunden at ophæve Konsulentaftalen, er Kunden forpligtet til at beholde det leverede og til at betale for dette, fratrukket et rimeligt af Tachodata fastsat forholdsmæssigt afslag, medmindre Kunden godtgør, at det leverede heller

11. Kundens rettigheder

11.1 Ved sin effektive betaling af det aftalte vederlag og eventuelle udlæg erhverver Kunden en tidsubegrænset, royalty-fri ret til at anvende resultatet af Tachodata’s konsulentydelser internt i sin virksomhed medmindre andet er skriftligt aftalt.

11.2 Skulle der fra tredjemands side blive rejst krav mod Kunden om, at det af Tachodata leverede krænker tredjemands ret, skal Kunden straks informere Tachodata herom og overlade enhver kommunikation med den pågældende tredjemand til Tachodata. Tachodata skal herefter, eventuelt på vegne Kunden, håndtere sagen mod tredjemand for egen regning.

11.3 Såfremt det ved endelig dom viser sig, at tredjemands krav er berettiget eller Tachodata vurderer, at dette er tilfældet, skal Tachodata efter eget valg foretage en af følgende handlinger: 1) Tachodata skal modificere det leverede, så det ikke længere krænker tredjemands ret, eller 2) Tachodata skal levere en anden ydelse, som i det væsentligste opfylder det aftalte, eller 3) Tachodata kan opsige aftalen med Kunden med omgående varsel og betale Kunden et forholdsmæssigt afslag, svarende til 25 % af den pris, Kunden har betalt for Tachodata’s ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder gøre krav på erstatning, medmindre krænkelsen beror på Tachodata’s groft uagtsomme eller forsætlige forhold

12. Hemmeligholdelse

12.1 Parterne er gensidigt forpligtede til at hemmeligholde enhver oplysning om hinanden, som har karakter af erhvervshemmeligheder og som ikke er alment kendte. Parterne er enige om, at oplysninger om hinandens priser og kunder altid falder ind under oplysninger, som har karakter af erhvervshemmeligheder.

12.2 Hemmeligholdelsesforpligtelsen gælder uden tidsbegrænsning og vedvarer efter at de øvrige dele af Aftalen er ophørt.

13. Persondata

13.1 Såfremt Tachodata i forbindelse med sin udførelse af opgaver for Kunden skal arbejde med Kundens personhenførbare data, skal Parterne indgå en særskilt databehandleraftale.

14. Misligholdelse

14.1 En Part er berettiget til at ophæve Konsulentaftalen, såfremt den anden Part væsentligt misligholder Konsulentaftalen og misligholdelsen ikke afhjælpes indenfor 45 hverdage, dog bortset fra betalingsmisligholdelse, hvor afhjælpningsfristen er syv kalenderdage.

14.2 Uanset pkt. 14.1 er Tachodata berettiget til at ophæve Konsulentaftalen uden at Kunden gives en afhjælpningsfrist, såfremt ophævelsen sker i anledning af gentagen betalingsmisligholdelse.

15. Tachodata’s ansvar og ansvarsbegrænsning

14.1 En Part er berettiget til at ophæve Konsulentaftalen, såfremt den anden Part væsentligt misligholder Konsulentaftalen og misligholdelsen ikke afhjælpes indenfor 45 hverdage, dog bortset fra betalingsmisligholdelse, hvor afhjælpningsfristen er syv kalenderdage.

14.2 Uanset pkt. 14.1 er Tachodata berettiget til at ophæve Konsulentaftalen uden at Kunden gives en afhjælpningsfrist, såfremt ophævelsen sker i anledning af gentagen betalingsmisligholdelse.

16. Produktansvar

16.1 For produktansvar er Tachodata alene ansvarlig efter de ufravigelige regler i produktansvarsloven og hæfter ikke for produktansvar på noget andet grundlag.

16.2 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give meddelelse til Tachodata, hvis Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

17. Force majeure mv.

17.1 Tachodata er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der efter Aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Tachodata’s opfyldelse af Aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, edb-vira eller lignende, hacking, DoS- eller DDoSangreb, spam eller anden unormal belastning af Tachodata’s eller Kundens systemer, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Tachodata ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er Tachodata efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at annullere Aftalen helt eller delvist.

17.2 Såfremt de i pkt. 17.1 nævnte forhold vedvarer udover 45 hverdage kan hver af Parterne opsige Aftalen til omgående ophør, idet Pkt. 10.4 finder tilsvarende anvendelse.

18. Markedsføring

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er Tachodata i sin markedsføring, herunder på sit website, berettiget til at anføre at Tachodata har løst opgaver for Kunden, herunder med en kort case story og anvendelse af Kundens logo. Markedsføringen skal være loyal overfor Kunden og respektere hemmeligholdelsesforpligtelsen i pkt. 12.

19. Tvister/fortolkningsbistand/mediation

19.1 Ved uenighed om kontraktfortolkning skal Parterne, inden eventuel retssag eller mediation indledes, indhente en vejledende udtalelse fra en Certificeret IT-advokat, som er medlem af Danske IT-advokater.

19.2 Enhver tvist mellem Parterne, som ikke kan løses i Parternes organisationer, skal indledningsvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters mediationsprocedure. Parterne er pligtige til at forsøge mediation medmindre at en Part risikerer retsfortabelse. Tvister, som ikke kan løses ved mediation, behandles efter
dansk ret med Odense Byret som rette værneting. Lovvalgsreglen omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk ret.

19.3 Tachodata er uanset ovenstående berettiget til at anlægge sag, herunder om manglende betaling, ved retten i den retskreds, hvori Kunden driver sin virksomhed.

DEL II: BETINGELSER FOR SOFTWARE
I tillæg til DEL I gælder følgende for software (supplerende bestemmelser):

20. Licensbetingelser

20.1 Brugen af softwaren er underlagt specifikke licensbetingelser, som har forrang for Parternes øvrige aftaler. Licensbetingelserne indeholder regler om brugsret, kopiering, ansvarsbegrænsninger mv.

20.2 Enhver brugsret er betinget af, at Kunden rettidigt betaler enhver forfalden licens- eller vedligeholdelsesafgift, samt overholder de i pkt. 20.1 nævnte licensbetingelser.

21. Anvarsbegrænsninger

21.1 Tachodata er ikke ansvarlig for skader og tab, som skyldes fejl i standardsoftware leveret af tredjemand.

DEL III: BETINGELSER FOR HARDWARE
I tillæg til DEL I gælder følgende for hardwareleverancer (supplerende bestemmelser):

22. Ejendomsforbehold

22.1 Tachodata har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og gebyrer er effektivt modtaget af Tachodata.

23. RMA

23.1 Såfremt Kunden ønsker at returnere hardware under henvisning til, at hardwaren er defekt, skal Kunden forinden hardwaren returneres kontakte Tachodata med henblik på nærmere at aftale, hvordan og hvortil returnering kan ske. Tachodata kan efter eget valg forlange, at hardwaren returneres til Tachodata, Tachodata’s leverandør eller leverandørens distributør i Danmark. Den returnerede hardware skal være pakket forsvarligt i original emballage og forsynet med Tachodata’s RMA-nummer eller reference.

23.2 Såfremt hardwaren efter Tachodata’s undersøgelser viser sig ikke at være defekt, er Tachodata berettiget til at beregne sig vederlag efter medgået tid for sit arbejde med undersøgelse af hardwaren.

24. Garanti

24.1 Tachodata yder Kunden garanti i den periode og i det omfang producenten af hardware yder Tachodata garanti.

24.2 Tachodata forbeholder sig dog ret til at henvise Kunden til at gøre eventuel producentgaranti gældende direkte mod producenten.